TIETOSUOJASELOSTE


TIETOSUOJASELOSTE - RUOVEDEN NOITAKÄRÄJÄT RY:N JÄSENREKISTERI 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
Rekisterinpitäjä: Ruoveden Noitakäräjät Ry 
Osoite: Ojalankuja 5, 34600 Ruovesi 
Sähköposti: info@noitakarajat.fi 
Yhteyshenkilö: Sanni Isomäki, tietosuojavaltuutettu 

Rekisteröidyt 
Rekisterissä käsitellään Ruoveden Noitakäräjät Ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Ruoveden Noitakäräjät Ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.  

Käsiteltävät henkilötiedot  
Rekisterissä käsitellään Ruoveden Noitakäräjät Ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
Rekisteröidyn osoite, postinumero ja asuinpaikkakunta; 
Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
Rekisteröidyn puhelinnumero; 
Sähköisen viestinnän tunnistetiedot, kuten evästeet; 

Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään vain Rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Ruoveden Noitakäräjät Ry:n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille Ruoveden Noitakäräjät Ry:n jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi (esimerkiksi jäsenmaksulaskutus). 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  


Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; 
Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.  

Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Ruoveden Noitakäräjät Ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät tiedotteet).  

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Ruoveden Noitakäräjät Ryn:n käsittelemät henkilötiedot;  
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Ruoveden Noitakäräjät Ry:n oikeutettu etu; 
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Ruoveden Noitakäräjät Ry:lle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Ruoveden Noitakäräjät Ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Ruoveden Noitakäräjät Ry:n osoitteeseen info@noitakarajat.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Ruoveden Noitakäräjät Ry 
Tietosuojavaltuutettu 
Ojalankuja 5 
34600 Ruovesi 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.1.2023.